STANDARTIZUOTŲ MODELIŲ, SKIRTŲ LGBT+ ASMENŲ TEISĖMS REALIZUOTI, INFORMACINIS PAKETAS

 (2) Testamentas

Kartais nutinka, kad neturime laiko, noro ar galimybių spręsti sudėtingus teisinius klausimus, susijusius su savo turtiniais klausimais. Pavyzdžiui, jeigu pakliuvome į nelaimę, ar iškėlus rimtai grėsmei, ar sužinojus, kad gyventi liko nedaug, gali tekti suskubti pasirūpinti sau brangiais žmonėmis išreiškiant paskutinę valią.

 

O kartais pravartu iš anksto, nelaukiant nelaimės ar kritinės situacijos, pasirūpinti testamento sudarymu.

 

Testamento sudarymas yra gana paprasta procedūra, kurią reglamentuoja Civilinio kodekso (CK) V knygos nuostatos (CK 5.15 – 5.49 str.)

 

Žinotina, kad testamentai būna oficialieji ir asmeniniai. Paprastai oficialusis testamentas sudaromas pas notarą. Įstatymas numato, kad oficialaus testamento sudarymo fakto ginčyti negalima (t.y. buvo testamentas ar jo nebuvo, tačiau, žinoma, galima ginčyti patį testamentą įstatymo numatytais pagrindais). Be to, sudarant testamentą pas notarą, notaras visuomet patars ir užtikrins, kad testamento visos nuostatos būtų galiojančios, teisėtos, ir kad Jūsų paskutinė valia būtų realizuota. Todėl, kad nereikėtų savarankiškai sukti galvos dėl formalumų ir teisinių vingrybių, rekomenduotina visais atvejais kreiptis į notarą dėl oficialaus testamento sudarymo.

 

CK numato, kad negalioja testamentas:

1) sudarytas neveiksnaus asmens;

2) sudarytas asmens, kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis;

3) kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas.

Testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais.

 

Esminė nuostata dėl testamento yra ta, kad įstatymas įtvirtina asmens teisę palikti turtą visiškai savo nuožiūra, t.y. praktiškai į testamentą galima įrašyti bt ką, kas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms:

          Kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims;

          Testatorius gali palikti visą savo turtą arba jo dalį juridiniams asmenims, kurie turės būti įsteigti vykdant testamentą, taip pat dar nepradėtiems, negimusiems fiziniams asmenims.

          Testatorius gali testamentu atimti paveldėjimo teisę iš vieno, kelių ar visų įpėdinių.

          Testamente gali būti numatytos palikimo priėmimo sąlygos, kurias reikia pirmiausia įvykdyti, ar kitokių nuostatų ir sąlygų, jeigu jos įmanomos ir neprieštarauja įstatymas.

 

Nepaisant šios palikėjo laisvės, visgi įstatymas numato kai kuriems asmenims teisę į privalomą palikimo dalį, su sąlyga, kad jiems reikalingas išlaikymas: palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau.

 

Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba. Testamento sudarymo datos ir vietos nenurodymas daro testamentą negaliojantį tik tuo atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir vietos negalima nustatyti kitais būdais arba jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių.

 

Testatoriaus ranka padaryti pataisymai, jo aptarti išbraukimai nedaro testamento negaliojančio. Galioja sąlygos, kurias per klaidą testatorius išbraukė, o vėliau savo ranka padarė prierašą, kad šios sąlygos buvo išbrauktos per klaidą. Jeigu testamente per klaidą praleistas koks nors žodis arba žodis parašytas neteisingai, testamentas galioja; galioja ir atitinkamos sąlygos, jeigu dėl jų prasmės nekyla neaiškumų. Akivaizdžiai nebaigtas ar nepasirašytas asmeninis testamentas negalioja. Jeigu testamente yra prierašas, kad testatorius jį ateityje papildys, bet jis to nepadarė, toks testamentas galioja, jeigu jis gali būti įvykdytas be numatyto papildymo.

 

Asmeninį testamentą testatorius gali perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje. Priimant testamentą saugoti, turi būti nustatyta testatoriaus asmenybė. Perduotas saugoti asmeninis testamentas prilyginamas oficialiajam, jeigu perduodant buvo laikomasi CK numatytų reikalavimų.

 

Visgi pakartotina, kad visais atvejais rekomenduotina pagal galimybes sudaryti oficialųjį testamentą pas notarą.

 

Informacija apie testamento sudarymą ir jo turinį visais atvejais yra konfidenciali. Asmuo turi teisę bet kada vėliau panaikinti, papildyti testamentą ar jį pakeisti.

 

Žemiau pateikiamas galimas asmeninio testamento pavyzdys su komentarais.

 


 

 

(Pastaba: jeigu sudarote asmeninį testamentą, o ne oficialųjį pas notarą, tai dar kartą atkreiptinas dėmesys, kad jis turi būti visas surašytas savo paties ranka ir turi būti laikomasi kitų CK 5.30 straipsnyje numatytų reikalavimų.)

 

TESTAMENTAS

201_ m. __________  __ d.

Vilnius

 

Aš, ______________(vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumentas, adresas), būdamas veiksnus, laisva valia ir be prievartos ar suklydimo, suvokdamas savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, šiuo testamentu savo mirties atveju duodu tokius nurodymus:

 

1.      Paliekamas turtas:

1.1.   _____________ (Įpėdinio vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), gyvenančiam (adresas) aš palieku man nuosavybės teise priklausantį šį turtą (įrašyti turto apibūdinimą) _________________.

1.2.   _____________  (Įpėdinio vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), gyvenančiam (adresas) aš palieku man nuosavybės teise priklausantį (įrašyti turto apibūdinimą) _________________.

1.3.   _____________  (Įpėdinio vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), gyvenančiam (adresas) aš skiriu išlaikymą (nurodyti išlaikymo turinį, pvz., vienkartinė ar periodinė pinigų suma) (pvz., galbūt asmuo nori skirti išlaikymą Partnerio vaikui, tėvams ar kitiems asmenims, bet jei užtenka to, kad asmeniui bus paliekama turto dalis, tai šį punktą galima išbraukti)

2.      Įpareigojimai ir sąlygos testamentiniams įpėdiniams:

2.1.   Testamentinį įpėdinį –  _______________ (įpėdinio vardas, pavardė) įpareigoju pasirūpinti mano palaikų laidojimu ir kapo priežiūra. Pageidauju, kad mano palaikai būtų (nebūtų) kremuoti ir būtų palaidoti šalia mano šeimos nario (vardas, pavardė) kapo, esančio (adresas).

2.2.   Testamentinis įpėdinis privalo po mano mirties per (terminas) išmokėti (suma skaitmenimis) ((suma žodžiais)) (valiuta) dydžio sumą (nurodyti kam: vardas, pavardė).

2.3.   Testamentinį įpėdinį – _____________ (įpėdinio vardas, pavardė) įpareigoju leisti gyventi paveldėtame bute (nurodyti kam) iki ji(s) sulauks pilnametystės (arba įrašyti metų skaičių, arba iki gyvos galvos.

2.4.   Kitokie įpareigojimai ir sąlygos įpėdiniams, pvz., kokius veiksmus atlikti, kaip naudoti palikimą ir t.t. (pvz., galbūt bus nurodymas iš paliekamo turto įsteigti fondą moksliniams tyrimams vykdyti kokios nors ligos gydymo srityje ir plėtoti to fondo veiklą)

3.      Testamento vykdytojas:

3.1.   Šio testamento vykdytoju skiriu (vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas), kurio sutikimas būti testamento vykdytoju išreiškiamas pasirašant šiame testamente.

3.2.   Įvairūs nurodymai testamento vykdytojui ______________ .

4.      Kiti pareiškimai:

4.1.   Šiuo aš taip pat pareiškiu, kad anuliuoju visus savo anksčiau sudarytus testamentus.

4.2.   Testatoriui Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.20 straipsnio „Teisė į privalomąją palikimo dalį“ turinys žinomas.

4.3.   Testamentas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas (notarų biuro duomenys) ________, o antras išduodamas testatoriui (testatoriaus vardas, pavardė).

 

Testatorius:

(vardas, pavardė, parašas)

 

Testamento vykdytojas:

(vardas, pavardė, parašas)

Share:

Susiję tekstai: