Žmogaus teisės Lietuvoje. Opozicijos apžvalga

Žmogaus teisėms ir emancipacijai nuolat tenka susidurti su jai oponuojančia konservatyvia opozicija. Vyraujant diskriminacijai, stigmatizacijai ir netolerancijai dalis kenčiančių žmonių negali gyventi oraus gyvenimo, yra stumiami į visuomenės paribius, neretas linksta į priklausomybes, fiksuojama suprastėjusi sveikata ir nepasitenkinimas gyvenimu. Tačiau kas sudaro opoziciją žmogaus teisėms Lietuvoje, koks jos tikrasis veidas, atstovai? Kieno interesus jie atstovauja ir kas juos išlaiko? Ar ji stipri? Iš kur ji kyla? Ar ji atstovauja žmonių, o gal tik siaurus įtakingų asmenų ir organizacijų interesus?  

Šiame tyrime siekiama apžvelgti organizacijų, kurios aktyviai kovoja prieš Stambulo konvenciją, partnerystės įstatymą, abortus, pakaitinę motinystę, LGBT+ teises, tinklą, bei jo ryšius su politika ir Katalikų bažnyčia.

Aktyviausiai veikianti didžiausia skėtinė organizacija – Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) šiuo metu vienija 37 po visą Lietuvą išsibarsčiusias organizacijas. Tačiau ne mažiau aktyviai viešojoje erdvėje veikia: Laisvos visuomenės institutas, Šeimos institutas, Krikščioniškos kultūros institutas, Lietuvos tėvų forumas, asociacija „Šviesos kampelis“, Pro Patria, asociacija „Vardan šeimos“, Ateitininkų federacija, Daugiavaikių šeimų asociacija MES ir daugybė kitų mažesnių organizacijų bei asociacijų, kurių atstovaujamų narių skaitlingumas kartais kelia didelių abejonių. Taip pat reikia pažymėti, kad kai kurių organizacijų pavadinimai yra tiesiogiai susieti su katalikų tikėjimu ir bažnyčia, tačiau didžioji dalis pavadinimų klaidina, nes iš pavadinimo nėra aišku, kad visa organizacijos veikla grindžiama katalikų tikėjimu ir Bažnyčios mokymu.

INICIATYVOS IR SIEKIAI SANTUOKOS IR ŠEIMOS SRITYJE

Kalbant apie santuoką ir šeimą, gyvybę, kontracepciją, abortus, pagalbinį apvaisinimą, lygybę ir nediskriminavimą, Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurios kovoja prieš Stambulo konvenciją, partnerystės įstatymą, abortus, pakaitinę motinystę, LGBT+ teises, tikslai ir siekiai praktiškai atkartoja „Agenda Europe“ manifesto „Natūralios tvarkos atkūrimas“ veiksmų planą.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame plane tarp įstatymų, kuriuos reikia panaikinti ar dalykų, kuriuos reikia uždrausti, yra labai aiškiai išskirtas punktas dėl tos pačios lyties ir civilinės partnerystės, kuris vienareikšmiškai skelbia  – panaikinti.

Nors partnerystės įstatymo pataisos Lietuvoje dar nepriimtos, tačiau vyksta nuožmūs mūšiai, kad tai ir neįvyktų. Ypatingai aktyviai prieš partnerystę kovoja Laisvos visuomenės institutas (LVI), kurio veikla neapsiriboja vien Lietuva. Dar 2016 m. LVI inicijavo parašų rinkimą palaikant tarptautinę iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ (Mum, Dad and Kid), kurią inicijavo Luca Volonté, buvęs Italijos Palamento narys ir fondo „Novae Terrae“ (FNT) įkūrėjas. FNT rėmė prieš lytines ir reprodukcines teises nukreiptas iniciatyvas, tarp jų ir kilusias iš „Agenda Europe“. LVI pasidalinta iniciatyva buvo siekiama, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžta šeima ir santuoka, nustatant jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima – pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Lietuvoje šią iniciatyvą taip pat palaikė vyskupijų šeimos centrai, mėnraštis „Artuma“, interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, ateitininkai, Katalikų bažnyčia. Iniciatyva žlugo, nesurinkus reikiamo kiekio parašų.

Kita 2018 m. LVI iniciatyva buvo kreipimasis į Lietuvos nevyriausybines organizacijas, kviečiant jas prisidėti prie bendros ES akcijos prieš Europos Sąjungos pastangas valstybių narių teisėje įtvirtinti homoseksualų „santuokų“ pripažinimą, nes „jei valstybės narės bus priverstos pripažinti užsienyje sudarytas tos pačios lyties „santuokas“, jos nesugebės išlaikyti nacionalinio teisinio santuokos reguliavimo“. Šį kreipimąsi taip pat išplatino Pro Patria.

2019 m. vasario mėn. Krikščioniškos kultūros institutas organizavo akciją „Padovanokime kiekvienos mokyklos bibliotekai po leidinį: „Kodėl homoseksualų sąjungos nėra santuokos“. Išplatinta 18000 vnt. leidinių.

Kalbant apie Lietuvą, 2021 m. kovo mėn. LVI paskelbė peticiją „Prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą (Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama)“, kurią taip pat išplatino Nacionalinis susivienijimas.

Dar viena taip pat aktyviai prieš partnerystę kovojanti organizacija, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, 2021 m. spalio mėnesį išplatino peticiją „Tėvų laiškas prezidentui dėl partnerystės įstatymo – Viešas mamų ir tėčių laiškas: nepritariame partnerystės įstatymui“.

Galima teigti, kad prieš partnerystę kovojančių organizacijų pastangos kol kas nebuvo visiškai bevaisės, nes partnerystės įstatymo pataisos, kuriomis buvo siekiama įteisinti tiek vyro ir moters, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystę, 2021 m. gegužės 25 d. buvo atmestos ir grąžintos iniciatoriams tobulinti: „už“ pataisas balsavo 63 Seimo nariai, „prieš“ – 58, susilaikė – 7.

Kitas „Agenda Europe“ manifesto „Natūralios tvarkos atkūrimas“ veiksmų plano punktas, kalbantis apie teisės aktus, kuriuos reikia priimti, konstatuoja, kad būtina priimti įstatymus, kurie užtikrintų palankesnį požiūrį į santuoką (mokesčiai ir socialiniai įstatymai), apsunkintų skyrybas, draustų „gėjų propagandą“, taip pat visose šalyse įteisintų mokymą namuose.

Galima teigti, kad pirmasis nepavykęs bandymas įtvirtinti išskirtinai konservatyvų šeimos modelį siekia 2008 metus, kai Seimas patvirtino Valstybinę šeimos politikos koncepciją (Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“), kurioje buvo įtvirtinta tik santuoka pagrįstos šeimos samprata.  Šią Koncepciją Seimo socialdemokratai apskundė Konstituciniam Teismui, kuris patvirtino, jog Koncepcijos nuostatose įtvirtintos tik santuokos pagrindu sukurtos šeimos sampratos prieštarauja Konstitucijai, todėl jos veikimas buvo sustabdytas.

Tačiau vėliau, 2017 metais, priimtas Šeimos stiprinimo įstatymas (2017 m. spalio 19 d. Nr. XIII-700) iš esmės tęsė Koncepcijoje suformuluotą šeimos politikos sampratos kryptį, o 2019 m. gruodžio 9 d. šio įstatymo 9 straipsnio pakeitimas, kurį pasirašė prezidentas G. Nausėda, Nacionalinę šeimos tarybą įtvirtino kaip iš valstybės biudžeto išlaikomą instituciją. 2020 m. birželio 4 d. Seimo patvirtintą Nacionalinę šeimos tarybą praktiškai uzurpavo „tradicinės šeimos“ gynėjai: pirmininke tapo viena aktyviausių NŠTA narių Ramunė Jurkuvienė, o narius į šią tarybą delegavo tarpusavyje susijusios ir viena kitą remiančios organizacijos: VšĮ Šeimos institutas delegavo šio instituto direktorę Jolantą Ramonienę (buvusi SADM viceministrė ir  R. J. Dagio padėjėja) ir Vytį Turonį (Ateitininkų federacijos pirmininkas, Seimo narės Astos Kubilienės (LVŽS) padėjėjas); Lietuvos Tėvų Forumas delegavo Jolantą Lipkvičienę (LTF tarybos narė, asociacijos „Šviesos kampelis“ direktorė); asociacija „Šviesos kampelis“ delegavo Indrę Pavinkšnienę (asociacijų LTF ir „Šviesos kampelis“ valdybų narė); taip pat tarybos narėmis tapo Lijana Gvaldaitė (viena iš SOTAS, kuri yra NŠTA narys, steigėjų ir dalininkių) bei Kristina Senkuvienė, Gausių šeimų asociacijos, tarp kurios pagrindinių tikslų – propaguoti tradicinės šeimos vertybes, teikimu.

Kalbant apie skyrybas apsunkinančius įstatymus – nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Mediacijos įstatymo pakeitimai, kuriais buvo įtvirtinta privalomoji mediacija šeimos bylose. Pavyzdžiui, jeigu sutuoktiniams nepavyks susitarti dėl santuokos nutraukimo ar viena šalis nenorės skirtis, tokiu atveju sutuoktiniai negalės kreiptis tiesiogiai į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo, nes prieš tai turės privalomai spręsti ginčą mediatorių pagalba.

Įstatymai, draudžiantys „gėjų propagandą“ – 2009 m. priimta ir iki šiol galiojanti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 16 punkto nuostata, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama viešoji informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Analogiškoms Vengrijos Parlamento įstatymų pataisoms pritarimą viešai išreiškė Nacionalinis susivienijimas, kuris 2021 m. birželio mėn. viešu laišku kreipėsi į Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną. Reikia pažymėti, kad už palaikymą buvo sulaukta padėkos iš Vengrijos premjero Viktoro Orbano.

Dar vienas dalykas, minimas „Agenda Europe“ darbų sąraše – remti rezoliucijas prieš surogatinę motinystę Europos Parlamente ir Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje. Šiuos siekius atspindi 2020 m. birželio 25 d. Seimo priimta Rezoliucija dėl visų formų surogacijos pasmerkimo.

Kalbant apie „Agenda Europe“ siekį visose šalyse įteisinti mokymą namuose, reikia paminėti, kad Lietuvoje 2019 m. gruodžio mėnesį Seimas priėmė Švietimo įstatymo papildymus ir nuo 2020 m. metų birželio 1 d. įteisino ugdymą šeimoje, o 2020 m. vasario mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje buvo suburta darbo grupė Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo aprašui parengti, kurioje šeimų interesus, kartu su Mokymosi šeimoje asociacija (vadovė Agnė Kundrotienė), be abejo, atstovavo LTF ir NŠTA (R. Aušrotas) deleguoti asmenys.

FUNDAMENTALISTŲ MOBILIZACIJA

Projektinė veikla

Prieš pamatines žmogaus teises kovojančios organizacijos savo įtaką plečia vykdydamos bendrus projektus ir iniciatyvas.

Nuo 2018 m. tradicinės šeimos gynėjai įgyvendina tęstinį projektą, inicijuotą LVŽS valdymo metu, „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kurio įgyvendinimui per 2018, 2019, 2020 ir 2021 metus buvo skirti 234 504,00 eurai. Projektą įgyvendina Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA), Lietuvos tėvų forumas (LTF), Šeimos institutas (ŠI), Laisvos visuomenės institutas (LVI), Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, taip pat 2018 ir 2019 m. projekte dalyvavo Pro Patria ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija. Įgyvendinant projektą du NŠTA delegatai Violeta Vasiliauskienė (pirmininkė) ir Aidmantas Bernatonis dalyvavo 2019 m. Pasauliniame šeimų kongrese Milane, kuris siejamas su Kremliaus įtaka.  

2019 m. renginių, skirtų Lietuvos šeimoms ciklą „Šeima – mano tvirtovė“ įgyvendino Daugiavaikių šeimų asociacija MES, kartu su partneriais VšĮ „Šeimos institutas“ ir VšĮ „Versli mama“.

2020 m. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija kartu su Kauno arkivyskupijos jaunimo centru vykdė projektus „Atviri gyvenimui“, „Esi vertas daugiau“. Taip pat 2021 m. projektas „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones“ vykdomas kartu su LVI ir VDU Katalikų teologijos fakultetu, finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

2020 – 2021 metais „Šeimos institutas“ kartu su Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Daugiavaikių šeimų asociacija MES vykdo projektą „Padėti-NE-stebėti“, kurį finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šias organizacijas ir jų įgyvendinamas veiklas finansiškai taip pat remia Katalikų bažnyčia. Pavyzdžiui, NŠTA, LVI ir ŠI yra gavę paramą iš Immaculata fondo, kurį koordinuoja Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, ir Lietuvos katalikų religinės šalpos, įsikūrusios Niujorke. Beje, vienas iš direktorių valdybos narių, I-asis viceprezidentas, yra arkivyskupas Gintaras Grušas. Taip pat LVI 2019 m. parėmė Vokietijoje įkurtas Vatikano fondas Aid to the Church. Pro Patria 2018 m. parėmė Kauno arkivyskupija.

Kita, gausiai užsienio krikščionių remiama organizacija – Krikščioniškosios kultūros institutas, kurį įsteigė labai panašaus pavadinimo Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacija. Oficialūs duomenys rodo, kad 2018 m. Krikščioniškos kultūros institutą įsigijo Krokuvoje regisruotas Stowarzyszenie Kultury Chrzescijanskiej Im. Ksiedza Piotra Skargi (Kun. Piotro Skargos Krikščioniškosios kultūros asociacija priklausanti radikalių krikščionių TPF („Tradition, Family and Property“) organizacijų tinklui) ir tapo vieninteliu instituto dalininku. Asociacija 2018 m. institutą parėmė 40.000,00 Eur, taip pat 75.000 Eur skyrė Kun. Piotro Skargos socialinio ir religinio ugdymo instituto fondas; 2019 m. atitinkamai KKI paremta 82.000 Eur ir 55.000,00 Eur, o 2020 m. iš Krikščioniškos kultūros asociacijos gavo 58.000,00 Eur. Kartu su fizinių asmenų parama ir aukomis 2018 m. KKI parama siekė 130.450,56 Eur; 2019 m. – 195.607,81 Eur; 2020 m. – 165.475 Eur.  

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

Dar viena, daug pasakanti iniciatyva, yra 2021 m. liepos 2 d. įsteigta Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga, kurios pirmininku buvo išrinktas LVI valdybos pirmininkas Andrius Globys, taip pat tarybos nariais tapo Ateitininkų federacijos tarybos narys Vygantas Malinauskas, kuris vienu metu atstovavo Vyskupų konferenciją Seime, ir buvęs LVI valdybos pirmininkas Vincentas Vobolevičius. Vienas iš profesinės sąjungos siekių – sutelkti krikščionis darbuotojus į vieną juos atstovaujančią organizaciją, kuri gintų jų sąžinės, įsitikinimų ir saviraiškos laisvę ir saugotų nuo visų diskriminacijos formų darbe, panašu, kad koreliuoja su „Agenda Europe“ siekiu priimti teisės aktus, kurie visiems gydytojams ir vaistininkams užtikrintų sąžinės laisvę, t. y. įstatymais suteikti teisę atsisakyti teikti pagalbą.

Peticijos

Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą

2015 m. birželio 3 d. Laisvos visuomenės institutas išplatino peticiją, raginančią neratifikuoti Stambulo konvencijos.

2017 m. birželio 9 d. viešą kreipimąsi „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo“, kuriuo buvo siekiama, kad Lietuva neratifikuotų Stambulo konvencijos, kurį pasirašė: NVO vaikams konfederacija, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos šeimos centras, Laisvos visuomenės institutas, Santuokos ir šeimos studijų centras (VDU), Lietuvos tėvų forumas, Vakarų Lietuvos tėvų forumas, Šeimos institutas, Ateitininkų federacija, Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“, Jaunimo sambūris „Pro Patria“, Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“, Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“.

2020 m. rugpjūčio 5 d. Laisvos visuomenės institutas inicijavo kvietimą pasirašyti peticiją „Stop Gender. Stand for Family!, kurią inicijavo Tarptautinė šeimos gynimo koalicija (International Coalition in Defense of the Family). Peticija buvo skirta Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir visai Europos Komisijai, reikalaujant atsisakyti planų priimti Stambulo konvenciją.

2020 kovo 8 d. Laisvos visuomenės institutas inicijavo viešą moterų kreipimąsi prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, kurį 2021 m. vasario 4 d. paleido pakartotinai. Buvo siekiama, kad Prezidentas atšauktų dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti, reikalaujama, kad Seimas neratifikuotų Stambulo konvencijos, o užsienio reikalų ministras atšauktų Stambulo konvencijos pasirašymą.

Peticija prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, 2021 m. NŠTA.

Prieš PRIDE eitynes

2016 m. Pro Patria kreipimasis renkant parašus prieš Baltic Pride eitynes „Dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių“.

2018 m. Krikščioniškos kultūros instituto lankstinukas „STOP propagandinėms gėjų eitynėms”, prieš 2019 m. birželio 8 dieną Vilniuje suplanuotas „Baltic Pride“ eitynes.

2019 m. Sąjunga „Vardan šeimos“ kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybę ir merą – neleisti „Baltic Pride“ festivalyje naudoti šūkio: „Mes esame šeima“.

2019 m. Krikščioniškos kultūros institutas – peticija prieš eitynes „Baltic Pride“ 2019 m. birželį Vilniuje. Organizuotas parašų rinkimas 2018 m. rudenį – 2019 m. pavasarį.

2020 m. kovo 11 d. Sąjunga „Vardan šeimos“ paskelbė deklaraciją „Lietuva be gender ir „LGBT“ ideologijos“.

Bendrai organizuojamos konferencijos / vizitai

2019 m. rugsėjo 30 d. konferencija Seime „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“ Konferencijos iniciatoriai – Lietuvos „Caritas“ (NTŠA narys) kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariais. Pranešimą skaitė NŠTA narė Ramunė Jurkuvienė. Taip pat dalyvavo: Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

2019 m. lapkričio 23 d. Krikščioniškosios kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Piotro Skargos fondu, surengė konferenciją-diskusiją „Gender ideologija“ ir doras pasirinkimas?!”

LVI, VDU Santuokos ir šeimos studijų centro, NŠTA ir Krizinio nėštumo centro 2020 m. spalio 30 d. mokslinė-praktinė konferencija: Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“ (globėja ponia D. Nausėdienė). Moderavo LVI teisės ekspertas Ramūnas Aušrotas.

LVI, NŠTA ir LTF 2020 m. gruodžio 14 d. konferencija „Šių dienų iššūkiai šeimos politikai Lietuvoje“, šeimų organizacijų geroji patirtis. Moderavo  Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis. Taro pranešėjų buvo:  doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė, dr. Vygantas Malinauskas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys, Prof. dr. Violeta Vasiliauskienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA) pirmininkė, ir Gintautas Vaitoška, NŠTA narys, Darius Trečiakauskas, Lietuvos tėvų forumo pirmininkas, Jurgita Pocienė, Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes” direktorė.

LVI ir VDU katalikų teologijos fakulteto 2021 m. rugsėjo 6 d. konferencija „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas“ (globėjai Kauno arkivyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas, Vilniaus arkivyskupas J. E. Grušas). Tarp pranešėjų: doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė, Kauno arkivyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, doc. dr. Vaidotas Vaičaitis, dr. Irena Eglė Laumenskaitė, kun. Algirdas Toliatas, doc. dr. Paulius Čerka. 2020 m. vasario 13 d. Edita Morkūnienė (Sąjunga „Vardan šeimos“), Darius Trečiakauskas (LTF)  ir Raimondas Grinevičius (Lietuvos šeimų sąjūdis) lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, kurioje bendravo su ekonominės ir socialinės politikos Prezidento patarėja Irena Segalovičiene ir aptarė klausimus VTA srityje.

Išvados

Peržvelgus viešai prieinamus duomenis, galima teigti, kad prieš žmogaus teisių įgyvendinimą pasisakančios organizacijos, neretai turėdamos skirtingus interesus, mobilizuoja savo išteklius ir susivienija kovai prieš Stambulo konvenciją, partnerystės įstatymą, abortus, pakaitinę motinystę, LGBT+ teises.

Šių organizacijų tinklas apima visą Lietuvą, taip pat yra užmegzti ryšiai su analogiškomis organizacijomis, kurios veikia kitose šalyse.

Prieš žmogaus teises kovojančių organizacijų nariai aktyviai skverbiasi į politiką proteguodami vieni kitus.

Konservatyvūs politikai palaiko šių organizacijų veiklą dalyvaudami jų renginiuose, rinkdamiesi patarėjus bei konsultantus. Ypač aktyviai su šiomis organizacijomis bendradarbiauja Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (ypač jos radikalusis sparnas) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Aktyviausiai veikiančias organizacijas remia Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir religinės organizacijos, registruotos kitose šalyse. Taip pat galima teigti, kad Lietuvoje aktyviai stumiama religinių ekstremistų darbotvarkė, nukreipta prieš žmogaus teises lytiškumo ir reprodukcijos srityse.


Sudaryta ir publikuota įgyvendinant Tolerantiško jaunimo asociacijos ir Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos iniciatyvą „Mapping of Opposition to Human Rights“, bendradarbiaujant su Tarptautine planuotos tėvystės federacija (IPPF). Iniciatyva pristatyta Baltojo kaspino festivalio metu, kurį su partneriais rengia Labdaros ir paramos fondas FRIDA.

Share:

Susiję tekstai: