Aš – Lietuvoje, mano teisės, pareigos ir galimybės

Svečioje šalyje pabėgėliams tenka kurti savo gyvenimus nuo pamatų. Įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo finansuojamus projektus prieglobsčio prašytojams suteikiamos naujos galimybės didinti kompetenciją savarankiškai spręsti rūpimus klausimus, suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises, pareigas ir galimybes. 2009 m. rugsėjo 26 – 27 d. ir 2009 m. spalio 2 – 4 d. Molėtų rajone bus organizuojami konsultaciniai – praktiniai seminarai prieglobstį gavusiems asmenims (pabėgėliams) „Aš Lietuvoje – mano galimybės, teisės ir pareigos“.
Pabėgėlis tai asmuo, kuris buvo priverstas palikti gimtąją šalį, nes joje patyrė pagrįstą persekiojimo dėl savo rasės, religijos, tautybės, narystės tam tikroje socialinėje grupėje ar politinių įsitikinimų baimę, be to, dėl šios baimės negali arba nenori naudotis gimtosios valstybės apsauga ar sugrįžti į ją.
Žmogui yra labai svarbu žinoti savo teises, tačiau dar svarbiau mokėti jomis naudotis. Pagal šią programą vyksiančio konsultacinio – praktinio seminaro metu bus siekiama, kad prieglobstį gavę asmenys savarankiškai galėtų spręsti jiems rūpimus klausimus, suprastų savo teises, pareigas ir galimybes gyvenant Lietuvoje.
Prieglobstį gavę asmenys, palikę prieglobsčio įstaigas, susiduria su įvairiomis integracijos į visuomenę problemomis (pvz.: su sunkumais dėl pašalpos vaiko auginimui gavimo, dokumentų tvarkymo dėl vaikų maitinimo mokykloje, įsiliejimo į darbo rinką ir kt.). Seminaro metu bus stengiamasi betarpiškai bendraujant su pabėgėliais išsiaiškinti jų problemas, pateikti galimus sprendimo būdus ir nuosekliai paaiškinti problemos sprendimo procesą.
Seminarą ves Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorius.
Pabėgėlių integracija, tai ilgas ir sudėtingas procesas. Norint pasiekti teigiamų rezultatų jį reikia vykdyti apgalvotai, subtiliai ir sistemingai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Tolerantiško jaunimo asociacija, įgyvendindamos Europos pabėgėlių fondo integracijos Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. programą ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą, vykdo projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“. Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir supratimą apie imigracijos ir integracijos procesus, skatinti tolerantišką požiūrį ir supratingumą į prieglobstį gavusius asmenis. Kartu didelis dėmesys skiriamas pačių pabėgėlių socialinei integracijai.
2008 metų duomenimis pabėgėlių statusą turinčių asmenų Lietuvoje yra apie 450. Šiuo metu Pabėgėlių priėmimo centre yra apie 70 gyvenančių pabėgėlių.
Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja apie 200 jaunų žmonių.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija
Asmuo kontaktams:
Vytautas Valentinavičius
Asociacijos pirmininkas
Projekto vadovas
+370 616 05775
+370 600 64711
vytautas@tja.lt
tja.lt
Share:

Susiję tekstai: