Europos Komisija spręs LGBT situaciją Lietuvoje

Tolerantiško jaunimo asociacijai paskelbus informaciją internetiniame dienraštyje pinknews apie planuojamas įstatymu permainas LGBT teisėms, remdamasi šia žinia grupė Nyderlandų atstovų kreipėsi į Europos Komisiją siekdama išsiaiškinti galimą LGBT situaciją Lietuvoje.

 

Kaip teigė Tolerantiško jaunimo asociacija 2008 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Seimas patvirtino ruošiamo Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymo pataisas. Ruošiamame įstatyme teigiama, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams kelia „vieša informacija, kuri agituoja už homoseksualius santykius“ ir kuri „neigia šeimos vertybes“. Dokumente neapibrėžtos nei „agitacijos už homoseksualius santykius“, nei „šeimos vertybių“ sąvokos, todėl būtų galima uždrauti bet kokią neneigiamą informaciją apie homoseksualumą, t.y., informaciją pateikiamą interneto puslapiuose, filmus, diskotekas, parodas, demonstracijas ir kitus viešus įvykius susijusius su homoseksualumu, jei juose galėtų dalyvauti nepilnamečiai.

Pasiūlytas teisės aktas pirmiau bus nagrinėjamas Seime suformuotame komitete, o planuojama jį priimti 2009 metų pavasarį.

Suformuotame kreipimesi grupė iš Nyderlandų klausia:

1. Ar Komisija buvo informuota apie šį naują įstatymą?

2. Ar Komisija sutinka, kad šis naujas įstatymas yra diskriminacinio pobūdžio LGBT asmenų atžvilgiu ir nusižengia pamatinėms europietiškoms teisėms, įtvirtintom tarptautinėse sutartyse (Maastrichto sutarties 6 str., Europos bendrijos 13 str. ir kituose susijusiuose antidiskriminaciniuose teisės aktuose), taip pat Europos žmogaus teisių konvencijai?

3. Ar Komisija sutinka, kad šis naujas įstatymas nusižengia informacijos laisvės bei teisės į saviraišką principams, kurie įtvirtinti anksčiau minėtose sutartyse?

4. Ar Komisija sutinka, kad šis naujas įstatymas būtų nepriimtinas Europos sąjungos šalyje – narėje, kuri įsipareigojo gerbti tas sutartis? Kokių veiksmų Komisija imsis, kad informuotų Lietuvos valdžios organus, kad toks įstatymas prieštarautų Europos bendrijos įstatymams?

5. Kokių veiksmų imtųsi Komisija, jei tas [Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, vert. pas.] įstatymas būtų priimtas ir pradėtas taikyti?

 

 

 

Kreipimosi tekstas: europarl.europa.eu.

Pranešimą parengė: Justas ir Artūras, TJA

Share:

Susiję tekstai: