Skelbiame galutinį memorandumo tekstą

Pagaliau galutinai suderintą bendradarbiavimo memorandumo “Dėl LGBT asmenims palankios aplinkos Lietuvoje kūrimo” tekstą. Dabar turime išversti į anglų kalbą, kad pritraukti ambasadas. Jų paramą padėtų atskleisti problemos svarbą.

BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS

Dėl LGBT asmenims palankios aplinkos Lietuvoje kūrimo

2014 m. ……. ….. d.

Įvertinus, kad

nuo įstojimo į Europos Sąjungą (toliau – ES) diskriminacija išlieka viena iš opiausių žmogaus teisių problemų Lietuvoje; šalies visuomenės nuostatos ir jų kaita tolo nuo kitų ES valstybių, taip didindama Lietuvos kultūrinį uždarumą, kuris laikytinas viena esminių subalansuotos plėtros ir eurointegracijos kliūčių;

LGBT asmenys, jų artimieji, kaip viena iš statistiškai pažeidžiamiausių socialinių grupių, vis dar diskriminuojami, nėra tinkamai apsaugoti ir de facto neturi lygių galimybių Lietuvoje;

svarbiausia žmogaus darnaus gyvenimo, kūrybos ir vystymosi sąlyga yra galimybė jaustis saugiam darbo vietoje ir aplinkoje, kurioje jis gyvena, dirba, leidžia laisvalaikį, kuria, mokosi bei gauna paslaugas;

Europos Sąjungos valstybės narės, gerbiančios ir aktyviai įgyvendinančios veiksmingas priemones stabdant diskriminaciją prieš gyventojus, tarp jų ir LGBT asmenis, pasiekia geresnių rezultatų – jose asmenys yra labiau apsaugoti ne tik politiškai, socialiai, kultūriškai, bet ir pasiekia geresnių ekonominių rezultatų negu kitose šalyse,

ir suprantant, kad

žmogaus teisių universalumas ir visuotinumas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas , todėl vienodais pagrindais LGBT asmenys turi teisę į gyvenimą be diskriminacijos, teisę jaustis ir būti lygiateisiai šalies gyventojai;

Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė, įsipareigojusi nedeklaratyviai gerbti ir užtikrinti veiksmingumą Europos pagrindinių teisių chartijos , kurios 21 str. 1 d. įtvirtina, kad „draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos”;

glaudus įstaigų, įmonių, socialinių partnerių, taip pat švietimo ir užimtumo politikos ekspertų ir kūrėjų bei verslo ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimas plėtojant įvairiausias antidiskriminacines formas yra esminė sąlyga kuriant demokratinę, socialiai, politiškai, kultūriškai ir ekonomiškai tvarią visuomenę,

šis dokumentas yra pasirašančių šalių pripažinimas bei žiniomis ir supratimu grįstos valios išraiška, rodanti, kad Lietuva turi žengti sparčius žingsnius siekdama įtvirtinti žmogaus teises Lietuvoje, kad kiekvienas iš mūsų, kaip asmuo, įstaigos, įmonės, organizacijos ar kitokių susivienijimų atstovas turime prisidėti reiškiant paramą bei įgyvendinant antidiskriminacines iniciatyvas.

Reikšdami susirūpinimą dėl aukšto diskriminacijos lygio ir siekdami, kad Lietuvoje žmogaus teisės būtų gerbiamos bei įgyvendinamos ir pritardami Tolerantiško Jaunimo Asociacijos ir jas remiančių socialinių partnerių iniciatyvos nuostatoms, šiuo bendradarbiavimo memorandumu palaikome tokio pobūdžio bendradarbiavimą ir veikdami kartu nuo memorandumo pasirašymo datos sieksime:

(Pastaba: žymėti „X”)

o savo vardu (asmens, įmonės, įstaigos ar pan.) išreikšti žodžiu, raštu paramą žmogaus teisėms neišskiriant ir LGBT asmenų ;

o paviešinti šį dokumentą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar susivienijime;

o neremti diskriminacinių iniciatyvų, projektų; to paties kviesti laikytis pavaldžių kitas pareigas einančių asmenų ir (ar), pagal galimybes – bendradarbiaujančių asmenų ;

o atstovaujamoje aplinkoje kurti aplinką, kuri atspindėtų siekius, kad diskriminacija nepageidaujama (pvz., įmonės vestibiulyje ant sienos pakabintas paveikslas su užrašu „Mūsų įmonėje nėra vietos diskriminacijai”, „Diskriminacija kenkia mūsų verslui” ir pan.);

o bendradarbiauti didinant įstaigoje, įmonėje, organizacijoje ar kitame susivienijime esančių asmenų informuotumą apie žmogaus teisių kilmę, pasiekimus ir reikšmingumą bei diskriminacijos keliamą žalą asmens, įstaigos, įmonės, organizacijos ar susivienijimo bei valstybės siekiams (pvz., NVO surengti žmogaus teisių mokymai įmonės darbuotojams);

o teikiami ar viešai reklamuojami pristatomi įstaigos, įmonės, organizacijos ar susivienijimo produktai ir paslaugos nediskriminuotų LGBT arba prisidėtų prie asmenų teisių įtvirtinimo (pvz., įmonės reklamoje kaip vienus iš vaidmenų skirti LGBT asmenims);

o remti viešas žmogaus teises remiančias iniciatyvas (pvz., materialiai ir (ar) nematerialiai remti viešus žmogaus teisių renginius, nevyriausybines organizacijas, dirbančias žmogaus teisių, tarp jų ir LGBT srityje ir pan.);

o įgyvendinti kitas mūsų pasirinktas iniciatyvas.

Kviečiame prie šių iniciatyvų prisijungti ir kitas valstybės institucijas, darbdavius, profesines sąjungas, nevyriausybines organizacijas, asmenis ir susivienijimus.

Šį memorandumą remia:

Pavadinimas………………………………………………………………………………………………………..

Vardas, pavardė, pareigos……………………………………………………………………………………..

Data, vieta……………………………………………………………………………………………………………

Parašas……………………………………………..

Pasirašant memorandumą dalyvavęs socialinis partneris

Pavadinimas………………………………………………………………………………………………………..

Vardas, pavardė, pareigos……………………………………………………………………………………..

Parašas……………………………………………..

Share:

Susiję tekstai: