LR SAM rašte homoseksualumas pats savaime – ne sutrikimas

Tolerantiško jaunimo asociacija, siekdama išgyvendinti iš viešosios erdvės nepagrįstas spekuliacijas apie homoseksualumą kaip sveikatos sutrikimą, remdamasi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu nurodyti oficialią ministerijos poziciją, ar homoseksualumas gali būti laikomas liga arba lytiniu iškrypimu.

Buvo prašoma nurodyti, ar Lietuvoje naudojamuose ligų klasifikatoriuose homoseksualūs santykiai yra priskiriami lytinių nukrypimų ar lytinių iškrypimų kategorijoms ir, jeigu jie yra priskiriami, nurodyti teisės aktus, kurie nustato tokį reguliavimą.

Ministerijos atsakyme į šį paklausimą nurodoma, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymu buvo įsakyta nuo 1997 m. pradžios visose Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos įstaigose pradėti naudoti Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (10-oji redakcija). Rašte taip pat pažymėta, kad leidinyje „Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija“ (TLK-10) V skyriuje įrašyta aiški pastaba, kad „seksualinė orientacija pati savaime nelaikoma sutrikimu“.

Be to, ministerija atkreipė dėmesį, kad LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta, kad draudžiama varžyti paciento teises dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.

Manau, kad tokia pozicija, kuri išsakyta oficialiuose ministerijos dokumentuose, ne visuomet atsispindi realybėje. Kita vertus, šios pozicijos žinojimas gali būti naudingas kiekvienam iš mūsų ginant asmeninius, kitų asmenų ar grupių pažeistus teisėtus interesus. Taip pat ministerijos rašte išdėstyta oficiali valstybinės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, pozicija gali būti naudojama kaip pagrindas patraukti atsakomybėn asmenis, kurie vadina homoseksualius žmones ligoniais arba iškrypėliais už asmenų grupės niekinimą dėl seksualinės orientacijos. Kviečiame visus, kuriems būtų naudingi šie oficialūs dokumentai, pasiimti jų kopiją Tolerantiško jaunimo asociacijoje.

Artūras Rudomanskis
Tolerantiško jaunimo asociacija

 

Share:

Susiję tekstai: