DISKUSIJA „Dvigubi standartai žmogaus teisių srityje“

Dvigubi standartai žmogaus teisių srityje, taip vadiname šį reiškinį, kai skirtingoms visuomenės grupėms ar sau atstovaujantys asmenys ir organizacijos labai nenuosekliai aiškina ir taiko žmogaus teisių standartus.

Nors žmogaus teisės yra universalios, nedalomos ir visų asmenų teisės turi būti saugomos, tačiau Lietuvoje itin dažnai matyti, kad šių principų arba nesilaikoma, arba žmogaus teisių standartai taikomi ne visiems vienodai, pvz., dalis visuomenės turi galimybę sudaryti ir registruoti šeimos santykius, o kita didelė dalis – ne; vieniems asmenims sudaromos palankios sąlygos prašyti prieglobsčio, o kitiems taikoma išstūmimo politika; vienai religinei bendruomenei teikiamas prioritetas, o kitų veiklai sudaromos kliūtys arba jos net nepripažįstamos, ir t.t. 

Dėl to kyla pagrindas manyti, kad žmogaus teisėms yra taikomi dvigubi standartai, kad jos skirtos ne visiems, ir kad jas įgyvendinti gali tik tie, kas turi daugiau išteklių ir galios. Žmogaus teisių viršenybė tampa iliuzine, kyla pavojus visuomenės ir valstybės demokratinei santvarkai, kadangi tikroje demokratijoje žmogaus teisės turi būti užtikrinamos visiems ir kiekvienam.

Dvigubi standartai iš esmės silpnina asmenų pasitikėjimą valstybe ir pažeidžia socialinį teisingumą, nes žmogaus teisės virsta išrinktųjų, galią turinčių grupių privilegija, nors turėtų būti visos visuomenės gerovės neatsiejama dalis.

Diskusiją koordinuoja: Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narė Tolerantiško Jaunimo Asociacija.

Dalyviai:

Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė;

Tomas Tomilinas, Lietuvos Respublikos Seimo narys;

Mindaugas Kluonis, politologas, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos Tarybos pirmininkas;

Dr. Rima Urbonaitė, politologė, MRU dėstytoja;

Indrė Makaraitytė, žurnalistė, LRT Tyrimų skyriaus redaktorė.

Moderuoja: Aivaras Žilvinskas, advokatas.

Kviečiame registruotis: http://bit.ly/39uRhkK

Visa programa: https://nztf.lt/

Diskusija prisideda prie TJA įgyvendinamos ir Jaunimo reikalų agentūros remiamos programos „Kitoks, bet savas

Apie dalyvius:

Aivaras Žilvinskas, advokatas, žmogaus teisių gynėjas. Jis atstovauja asmenims baudžiamosiose, civilinėse, konstitucinės justicijos ir kitose bylose, tiek nacionaliniuose teismuose, tiek tarptautinėse teisminėse ir ginčų nagrinėjimo institucijose, ypač tose, kurios susijusios su diskriminacijos, neapykantos veikų, žalos atlyginimo klausimais. Jis taip pat padeda NVO vesti strategines žmogaus teisių bylas, pavyzdžiui, 2021 m. sėkmingai teisme atstovavo Kaunas Pride organizatoriams.

Aivaras Žilvinskas, attorney at law, defender of human rights. He represents persons in criminal, civil, constitutional and other legal cases, both in national and international courts and dispute resolution institutions, especially in those cases which are related to the issues of discrimination, hate crimes, compensation of damages. He also helps NGOs to lead strategic human rights cases, for example, in 2021 he successfully represented in court organisers of Kaunas Pride.   
Indrė Makaraitytė, žurnalistė, LRT Tyrimų skyriaus redaktorė. Besispecializuojanti tiriamosios žurnalistikos srityje, kurią laiko vienu sunkiausių žanrų. Ir emociškai, ir net fiziškai, nes tai sekinantis, ilgas ir daug pastangų reikalaujantis darbas. Tiriamoji žurnalistika neleidžia užmiršti. Tai kai kam būna netikėta ir net labai nemalonu, bet užtat nepaneigiama ir turi ilgalaikį efektą. Visa tai labai reikšminga žmogaus teisių raidai.

Indrė Makaraitytė, journalist, editor of the LRT Research Department. Specializing in investigative journalism, which is considered one of the most difficult genres. Both emotionally and even physically, because it is exhausting, long and effort-requiring work. Investigative journalism does not allow you to forget the past. This is unexpected and even very unpleasant for some, but it is undeniable and has a long-term effect. All this is very significant for the development of human rights.
Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), pirmininkė. LPSK yra didžiausia nacionalinė profesinių sąjungų organizacija, vienijanti tie viešojo, tiek privataus sektoriaus darbuotojus. Veiklos sritis – ginti darbuotojų, kurie yra gerokai silpnesnė pusė darbo rinkoje nei darbdaviai, interesus, atstovauti jiems aukščiausiose šalies institucijose, propaguoti darbuotojų organizavimosi idėją.

Darbuotojų teisės, nors ir ginamos daugybės teisės aktų ir institucijų, vis dar dažnai grubiai pažeidžiamos. Tuo tarpu žmonės (ypatingai regionuose) yra užvaldyti baimės (prarasti darbą, „supykdyti“ darbdavį) ir vengia arba nežino kaip savo teises apginti.

Inga Ruginienė, Confederation of Lithuanian Trade Unions (LPSK), chairperson. LPSK is the largest national trade union organization, uniting both public and private sector workers. The field of activity is to protect the interests of employees, who are a much weaker side of the labor market than employers, to represent them in the highest institutions of the country, to promote the idea of employee organization.

Workers’ rights, although protected by numerous laws and institutions, are still often grossly violated. Meanwhile, people (especially in the regions) are overcome by fear (losing their job, „angering” the employer) and avoid or do not know how to defend their rights.
Mindaugas Kluonis, politologas, žmogaus teisių aktyvistas. 2006-2009 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, 2012-2016 m.  Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės padėjėju, 2017-2020 m. patarėju Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje. Pirmojo lyčiai neutralios partnerystės įstatymo rengėjas, publikacijų ir tyrimų žmogaus teisių temomis autorius. Tolerantiško jaunimo asociacijos narys. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos prezidentas.

Mindaugas Kluonis, political scientist, human rights activist. 2006-2009 worked as an advisor to the President of the Republic of Lithuania, 2012-2016 Assistant to Marija Aušrinė Pavilionienė, Member of the Seimas, 2017-2020. advisor in the Office of the Equal Opportunities Controller. Drafter of the first gender-neutral partnership law, author of publications and research on human rights topics. Member of the Tolerant Youth Association. President of the Family Planning and Sexual Health Association.
dr. Rima Urbonaitė politologė, nuo 2009 metų dirba Mykolo Romerio universitete,Viešojo valdymo ir verslo fakulteto, Vadybos ir politikos mokslų instituto dėstytoja. Yra ir programų “Viešoji politika ir vadyba” (bakalauro) bei “Sveikatos politika ir vadyba” (magistro) vadovė. Aktyviai komentuoja politikos aktualijas viešojoje erdvėje.

Dr. Rima Urbonaitė is a political scientist, has been working at Mykolas Romeris University since 2009, a lecturer at the Faculty of Public Administration and Business, Institute of Management and Political Sciences. There is also a director of the programs „Public Policy and Management” (Bachelor’s) and „Health Policy and Management” (Master’s). Actively comments on political issues in the public space.
Tomas Tomilinas, Seimo narys, Europos reikalų ir Aplinkos komitetų narys. Seime pagrindinį dėmesį skiria dirbančių šeimų, nepasiturinčių žmonių, smulkiųjų verslininkų ekonominių interesų gynimui. Tomui gerai žinoma nepopuliaraus politiko balsavimo ar pasisakymo kaina, kai ginant silpnesnės mažumos teises, rizikuoji prarasti daugumos simpatijas ir galimybę tęsti politinę veiklą. Vienas iš DEMOS kritinės minties instituto steigėjų.

Tomas Tomilinas, member of the Seimas, member of the European Affairs and Environment Committees. In the Parliament he focuses on protecting the economic interests of working families, poor people, and small entrepreneurs. It is well known to Tomas how risky for a politician is to engage in defending rights of weak minority groups while losing the sympathies of majority voters. One of the founders of DEMOS Institute of Critical Thought.
Share:

Susiję tekstai: