Pabėgėlių socialinis ir kultūrinis savitumas Lietuvoje

Viena iš prigimtinių žmogaus teisių yra teisė ieškoti prieglobsčio nuo persekiojimo ir šiuo prieglobsčiu naudotis. Lietuvos Respublika gerbia ir saugo šią žmogaus teisę. Jau 10 metų Lietuvoje veikia nacionalinė prieglobsčio procedūra, suteikianti galimybę nuo karo, persekiojimo ir šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų bėgantiems asmenims prašyti Lietuvos valstybės pagalbos ir apsaugos. Šios procedūros pagrindas – 1951 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl pabėgėlių statuso. Konvencija apibrėžia pabėgėlių statusą, jų teises ir pareigas priimančioje valstybėje. Viena pagrindinių Konvencijoje įtvirtintų garantijų – draudimas išsiųsti pabėgėlius į šalį, kur jų gyvybei ar laisvei grėstų pavojus. 1997 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje buvo priimti pirmi sprendimai suteikti prieglobstį ir išduoti leidimus gyventi į šalį atvykusiems pabėgėliams.

Per pastaruosius 10 metų Migracijos departamentas prie VRM išnagrinėjo daugiau nei 4 tūkst. užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį, 106 asmenims buvo suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje ir išduoti leidimai nuolat gyventi, apie 400 asmenų naudojasi papildoma apsauga valstybėje (tokiems asmenims išduodami leidimai laikinai gyventi dėl jų kilmės valstybėse vykstančių ginkluotų konfliktų ar žmogaus teisių pažeidimų). Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvai aktualūs ir kiti pabėgėlių teises užtikrinantys dokumentai.

Per visą prieglobsčio procedūros įgyvendinimo laiką ji buvo kelis kartus keičiama ir tobulinama, kartu keičiant ir prieglobsčio prašytojų priėmimo Lietuvoje sąlygas bei prašymų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką. Keičiant administracines procedūras, buvo bandoma pasinaudoti ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių geriausia praktika. Lietuvos Respublikoje nustatyta procedūra yra unikali dėl valstybės sandaros, teisinės sistemos ypatumų, prieglobsčio prašytojų skaičiaus. Mūsų šalis yra padariusi nemažą pažangą kurdama ir tobulindama prieglobsčio suteikimo sistemą, atitinkančią Bendrosios Europos prieglobsčio sistemos principus. Buvo suderintos ir priimtos pagrindinės teisinės priemonės, susijusios su prieglobsčio prašytojų prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimu, dokumentų išdavimu, kad būtų užtikrintas aukšto lygio tarptautinės apsaugos suteikimas asmenims, kuriems iš tikrųjų tokios apsaugos reikia, o nustačius, kad prieglobsčio prašytojams apsaugos nereikia, jie būtų tinkamai grąžinti į jų kilmės ar kitas sutinkančias juos priimti valstybes.

Lietuvoje su prieglobstį gavusiais asmenimis dirba ir jų problemas sprendžia keletas valstybinių, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra vienintelė Lietuvos Respublikos institucija, nuo 1997 metų nagrinėjanti prašymus suteikti prieglobstį ir kompleksiškai sprendžianti prieglobsčio klausimus. Šiais klausimais kasdien bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Policijos departamentu prie VRM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kt.), nevyriausybinėmis organizacijomis (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, „Caritas“ ir kt.), Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, kurių veikla susijusi su prieglobsčio suteikimu.

Siekiant, kad kuriama pabėgėlių apsaugos sistema Lietuvoje gerai funkcionuotų, glaudžiai bendradarbiaujama su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba. Valdybos nuomone, nuo 1951 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl pabėgėlių statuso ratifikavimo 1997 m. Lietuva padarė pastebimą pažangą tobulindama savo prieglobsčio sistemą: ji išplėtojo individualias prieglobsčio procedūras; įkūrė teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams mechanizmą; parengė prieglobsčio srities specialistų ir pradėjo teikti paramą prieglobstį gavusių asmenų integracijai.

Parsisiųsti visą studiją „Informacijos apie pabėgėlių socialinį ir kultūrinį savitumą Lietuvoje apibendrinimas ir įvertinimas teisiniu ir sociologiniu požiūriu“.

Valdas Dambrava
Danguolė Grigolovičienė

Studija atlikta Tolerantiško jaunimo asociacija užsakymu vykdant projektą „Savas tarp svetimų“

Share:

Susiję tekstai: