Viešas kreipimasis. Dėl žmogaus teisių gynėjų ir LGBT+ žmonių puolimo

Tolerantiško jaunimo asociacija reiškia susirūpinimą dėl viešo žmogaus teisių gynėjų ir LGBT+ žmonių puolimo socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija taip pat pareiškia, kad:

  1. Lietuvai būtina ratifikuoti jau anksčiau šalies pasirašytą Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Konvencija suteikia išsamią ir patvarią smurto aukų apsaugos ir prevencijos sistemą, kuri papildytų Lietuvos Respublikos teisyną ir suteiktų tarptautinį nepriklausomą stebėsenos mechanizmą.
  2. Solidarizuojasi su visais LGBT+ ir juos palaikančiais asmenimis, kurie patiria persekiojimą, viešus užgauliojimus, patyčias ar grasinimus ir primena, kad jūsų skriaudikai yra už įstatymo ribų, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. įtvirtinta, kad žmogaus teisių negalima varžyti dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Baudžiamojo kodekso 169 bei 170 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimą ir diskriminavimą. Raginame Generalinę prokuratūrą ginti viešąjį interesą, o policiją reaguoti į neapykantos kalbas ne tik gavus pareiškimus.
  3. Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos ar jų įsteigtos organizacijos įgyvendindamos savo teises ir naudodamosi savo laisvėmis taip pat turi vykdyti pareigą laikytis Konstitucijos 28 straipsnio, draudžiančio įgyvendinant savo teises varžyti kitų žmonių teises ir laisves. Svarbu akcentuoti ir tai, kad Lietuvos Konstitucijos 43 straipsnis įtvirtina nuostatą, kad bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas ir kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių prioritetas prieš teisę išpažinti ir skleisti tikėjimą, o 27 straipsnyje nustatyta, kad tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.
  4. Lietuvos Respublikos Seimui vienas prioritetų turėtų būti užregistruoti ir priimti lyčiai neutralios partnerystės įstatymą, kuris sudarytų galimybes pradėti veikti partnerystės institutui Lietuvoje. Ši iniciatyva suteiktų galimybę sustiprinti žmogaus teisių apsaugą ir įtvirtinti demokratines vertybes mūsų šalyje. Neatidėliotinas priėmimas sustabdytų tolimesnes spekuliacijas ir jomis mintantį neapykantos skatinimą bei užtikrintų daliai visuomenės vienodas teises, kurių ji iki šiol neturi.
  5. Pažymi, kad nepaisant rinkimuose dalytų pažadų per 100 dienų pateikti lyčiai neutralios partnerystės įstatymo, lyties keitimo ir lytinės tapatybės pripažinimo įstatymų projektus, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas, eliminuojančias galimybę cenzūruoti informaciją apie tos pačios lyties šeimas, artėjant Seimo pavasario sesijai nei vienas žadėtas įstatymo projektas nėra registruotas Seime. Naujasis Seimas ir jo komitetai nėra svarstę nei vienos teisėkūros iniciatyvos susijusios su LGBT+ žmonių padėtimi. Kviečiame vykdyti LGBT+ bendruomenei rinkimų metu duotus pažadus bei suaktyvinti Seimo ir jo komitetų, ypač Žmogaus teisių komiteto, pastangas, kad būtų užtikrinamos ir LGBT+ žmonių teisės.
  6. Kviečiame politikus prisidėti prie situacijos deeskalavimo išnaudojant jiems įstatymų suteikiamus instrumentus, tarp jų ir keliant dalies institucijų neveiklumo klausimą. Raginame neeskaluoti galimai nusikalstamos veikos socialiniuose tinkluose ar viešais komentarais žiniasklaidoje. Turime suprasti, kad viešos diskusijos tokia forma, kokia ji šiuo metu vyksta prideda politikos lyderiams matomumo, bet palieka LGBT+ bendruomenei priklausančius asmenis beginklius kovoje su pasekmėmis, kurias sukelia bandymai pasinaudoti LGBT+ žmonėmis savo asmeninio populiarumo kėlimui.
  7. Lygybė ir nediskriminavimas Europos Sąjungoje yra pamatinės vertybės, o pagrindinės teisės yra įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijoje ir kitose sutartyse. Todėl LGBT+ asmenys turi turėti lygias teises ir negali būti diskriminuojami, tai turėtų būti taikoma ir užtikrinant deramą šių asmenų reprezentavimą viešojoje erdvėje, ugdymo procese.

Pastarieji įvykiai atskleidė silpnąsias sritis ir nepakankamus valstybės gebėjimus apsaugoti asmenis nuo smurto, neapykantos, nepakankamą pasirengimą įgyvendinti žmogaus teises, visuomenės švietimo trūkumą, nemokėjimą diskutuoti.

Esame giliai įsitikinę, kad tokios neapykantos kampanijos vyksta tik dėl ilgamečio nepakankamo švietimo apie  žmogaus, įskaitant ir moterų, LGBT+ teises, pasekmė. Visuomenė, neturėdama atsakingų institucijų deramo paaiškinimo apie Stambulo konvenciją, lytinį ugdymą, lyčiai neutralios partnerystės svarbą, klaidingai interpretuoja situaciją, nesupranta veiksmų, reikalingų žmogaus teisėms užtikrinti.

Kviečiame atsakingus politikus, interesų grupes, kurios kelia šią sumaištį būti atsakingesniais ir laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų, dėl kurių ignoravimo  gresia neigiamos pasekmės žmonių pasitikėjimui valstybe, teisinės viršenybės principui, žmonių sveikatai ir gerovei. Taip pat raginame liautis būti neapykantos šaukliais ir nesutraukyti pasitikėjimo saitų su savo bendrapiliečiais, nekenkti valstybės gerovei.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas

Artūras Rudomanskis

Share:

Susiję tekstai: