„Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomas projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2008 m. programą.

 

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavę asmenys (pabėgėliai).
Projekto trukmė – 2009 m. sausis – 2010 m. gruodis.

 

Projekto pagrindinis tikslas – didinti pabėgėlių integracijos galimybes ir mažinti jų socialinę atskirtį. Projekto metu bus siekiama stiprinti abipusį (pabėgėlių ir Lietuvos visuomenės) pažinimą, skatinti objektyvų požiūrį į pabėgėlius, analizuoti pagrindines jų problemas ir didinti atsakingų asmenų (institucijų) kompetenciją sprendžiant minėtas problemas.

 

Projekto veiklos. Projektą sudaro keturi etapai.

 

Pirmojo etapo metu bus giliau ir detaliau analizuojama situacija, siekiant atskleisti, kaip ugdymo įstaigose mokymo priemonėmis skatinamas mokinio tolerancijos suvokimas ir tarpkultūrinis pažinimas. Etapo metu suplanuotos veiklos:

 

  • Projekto metu bus atlikta ugdymo įstaigų, tolerancijos ir multikultūrinio ugdymo mokymo priemonių, analizė ir rekomendacijų parengimas bei pagal šią analizę bus išleistas leidinys „Tolerancijos ir multikultūrinio ugdymo analizė ir rekomendacijos jo tobulinimui“.
  • Projekto eigoje bus parengti 2 straipsniai, kurie informuos apie atliktą tyrimą bei rekomendacijas tolerancijos ir multikultūrinio ugdymo tobulinimui.
  • Bus surengti mokymai savivaldybių ugdymo įstaigų atstovams, darbdaviams ir bendruomenių nariams apie darbo ir bendravimo specifiką su prieglobstį gavusiais asmenimis. Mokymai vyks savivaldybėse, kuriose gyvena daugiausiai prieglobstį gavusių asmenų.

 

Antrojo etapo metu bus kuriamos programos ir rengiami mokymai prieglobstį gavusiems asmenims, pagrindinį dėmesį skiriant prieglobstį gavusioms moterims ir vaikams. Programos ir mokymų tikslas – siekti, kad užsieniečiai,  pritaikius inovatyvias aktyvios socializacijos veiklas (socialinę patirtį perimant ir ją atgaminant prieglobstį gavusių asmenų kasdienės veiklos ir bendravimo procese), ugdytų kalbinius – komunikacinius įgūdžius.

 

  • Antro etapo metu bus surengti kalbinių – komunikacinių įgūdžių tobulinimo mokymai prieglobstį gavusioms moterims ir vaikams, nes dėl integracijos sunkumų pabėgėliai neturi pakankamai galimybių lavinti lietuvių kalbą ir panaudoti turimas žinias.
  • Bus organizuojamas konsultacinių – praktinių seminarų ciklas prieglobstį gavusiems asmenims „Aš Lietuvoje – mano galimybės, teisės ir pareigos“. Seminaro metu bus stengiamasi, betarpiškai bendraujant su pabėgėliais, sužinoti su kokiais sunkumais jie susiduria ir tuo pačiu metu bandyti padėti juos spręsti, pateikiant galimus problemų sprendimų būdus.

 

Trečiojo etapo metu, antraisiais projekto įgyvendinimo metais, bus praktiškai plėtojama prieglobstį gavusių moterų ir vaikų integracija į visuomenę.

 

  • Projekto eigoje bus vykdomi mokymai stovyklos vadovams ir organizatoriams bei stovykla „Visi mes žemės vaikai“.
  • Projekto metu bus organizuojami mokymai „Kompetencijų ugdymo mokykla“, kurių metu, tai yra per kryptingą veiklą, kuria, plėtojant moterų ir vaikų asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, bus siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Ketvirtasis ir paskutinis šio projekto etapas apima projekte dalyvavusių užsieniečių socialinio ir kultūrinio savitumo pristatymą visuomenei, akcentuojant jų bendrumą bei išskirtinumą.

 

  • Projekto metu bus ruošiama animacinė – socialinė reklama „Savas tarp svetimų“ bei projekto viešinimo plakatai. Paruoštas internetinių – informacinių laidų ciklas, kuriuo bus siekiama informuoti visuomenę apie projekte sprendžiamas problemas.
  • Projekto metu bus organizuojami kitų kultūrų pažinimą ir pagarbą joms skatinantys vieši prisistatymai.
  • Projekto pabaigoje bus organizuojama baigiamoji konferencija, kurios metu bus pristatyti projekte pasiekti rezultatai, parodyta projekto viešinimui sukurta animacinė – socialinė reklama, internetinių – informacinių laidų ciklas ir kt.

 

Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008 – 2013m. programą ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008m. programą. 

 

 

Projekto vadovas – Vytautas Valentinavičius
Tel. +370 616 05775, el. p. vytautas [eta] tja.lt

 

Projekto koordinatorė – Inga Žilinskaitė
Tel. +370 616 48515, el. p. inga.zilinskaite [eta] gmx.net

 

 

Share:

Susiję tekstai: