STANDARTIZUOTŲ MODELIŲ, SKIRTŲ LGBT+ ASMENŲ TEISĖMS REALIZUOTI, INFORMACINIS PAKETAS

(3) Įgaliojimas gauti informaciją apie sveikatą ir mirtį

 

Niekada nežinome, kas ir kada gali mums atsitikti. Nelaimė gali užklupti netikėtai, o gyvenimo partneris gali atsidurti labai keblioje padėtyje, neturėdamas jokios teisinės galimybės sužinoti, kas mums atsitiko.

 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas priskiria duomenis apie sveikatą prie ypatingų asmens duomenų, kaip ir duomenis, susijusius su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, lytiniu gyvenimu, teistumu (įstatymo 2 str. 8 d.)

 

Ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra draudžiamas, jiems taikomas konfidencialumas. Ribotas išimtis numato įstatymas, viena iš jų – paties asmens sutikimas.

 

Civilinis kodeksas numato, kad fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai (CK 2.23 str. 1 d.) Teismų praktikoje informacija apie mirties priežastį taip pat priskiriama prie privačios ir neskelbtinos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 01 02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008).

 

Taigi jei žmogų ištinka nelaimė, jis atsiduria sveikatos priežiūros įstaigoje, būdamas nesąmoningas, arba miršta, jo gyvenimo partneris, kuris nėra sutuoktinis ar neturintis kitokio teisinio pripažinimo, neturės galimybės sužinoti, kas atsitiko, kokia jo partnerio sveikatos būklė, gydymo perspektyvos, nuo ko ir kada jis mirė, kur bus palaidotas. Ligonio ar mirusiojo artimieji taip pat gali nenorėti atskleisti tokios informacijos, ypač jeigu jie yra  nusiteikę priešiškai, galimai dėl „netradicinių“ ryšių tarp partnerių.

 

Todėl žemiau pateikiamas pavyzdys įgaliojimo, kuris suteiktų galimybę asmeniui gauti duomenis apie savo gyvenimo partnerio sveikatą ir mirtį.


 

 

ĮGALIOJIMAS

Gauti informaciją apie asmens sveikatą ir mirtį

201 ________ (data, vieta)

 

Aš, _____________ (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas), (toliau – įgaliotojas)

 

įgalioju ______________ (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas), (toliau – įgaliotinis),

ir suteikiu jam (jai) teisę:

          Būti informuotam ir gauti bet kokius, įskaitant ypatingus, asmens duomenis ir visą informaciją apie mano sveikatą, sveikatos būklę, jos kitimą, ligos istoriją, gydymo planus, medicininių tyrimų rezultatus ir bet kokią kitokią informaciją apie mano sveikatą iš visų valstybinių ir nevalstybinių sveikatos priežiūros įstaigų ir organizacijų, taip pat iš bet kokių kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, ir asmenų (įskaitant fizinius asmenis ir mano artimuosius ar šeimos narius), kurie turi tokią informaciją ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka ją tvarko, įskaitant teisę daryti ir gauti išrašus ir kopijas iš dokumentų ir informacijos laikmenų ir informacinių sistemų, kuriuose tokia informacija saugoma, nepaisant mano artimųjų, šeimos narių ar kitų asmenų valios;

          Kadangi įgaliotinis yra mano ypač artimas šeimos narys, su kuriuo mane sieja labai glaudūs asmeniniai santykiai, tai suteikiu teisę įgaliotiniui, tais atvejais, jeigu aš būčiau nesąmoningos būklės ar neveiksnus, ar jei egzistuotų kitokie mano sveikatos būklės nulemti valios ar sąmonės defektai (laikini ar nuolatiniai), būti informuotam ir netrukdomai dalyvauti lygiais pagrindais su lygiaverčio balso teise kartu su kitais mano artimaisiais ir šeimos nariais sprendžiant bet kokius klausimus, susijusius su mano sveikata, gydymo planais, gydymo metodais, kitokiais sveikatos priežiūros veiksmais ir procedūromis, kūno ir jo organų panaudojimu, įskaitant klausimus, susijusius su mano tolesnio gydymo neperspektyvumu, bei įskaitant sprendimus dėl eutanazijos;

          Mano mirties atveju gauti bet kokius, įskaitant ypatingus, asmens duomenis ir visą informaciją apie mano mirties priežastis, aplinkybes, tyrimų ir ekspertizių rezultatus, laidojimo procesą ir palaidojimo ar palaikų saugojimo vietą, iš bet kokių valstybinių ir nevalstybinių institucijų,  įstaigų, organizacijų ir asmenų (įskaitant fizinius asmenis ir mano artimuosius ar šeimos narius), kurie turi tokią informaciją ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka ją tvarko, įskaitant teisę daryti ir gauti išrašus ir kopijas iš dokumentų ir informacijos laikmenų ir informacinių sistemų, kuriuose tokia informacija saugoma, nepaisant mano artimųjų, šeimos narių ar kitų asmenų valios;

          Mano mirties atveju netrukdomai dalyvauti laidojimo procese, netrukdomai lankyti palaidojimo ar palaikų saugojimo vietą, bei netrukdomai dalyvauti lygiais pagrindais su lygiaverčio balso teise kartu su kitais mano artimaisiais ir šeimos nariais sprendžiant mano laidojimo proceso, laidojimo būdo, vietos, palaikų panaudojimo ir saugojimo bei bet kokius kitus susijusius klausimus.

 

 

Parašai:

 

Įgaliotojas                                           Įgaliotinis

 

Notaro tvirtinamasis įrašas:

 

 

(pastaba: būtina šį įgaliojimą tvirtinti pas notarą, kuris gali papildyti ar pakoreguoti šio įgaliojimo tekstą, ar suteikti vertingų patarimų dėl šio teksto; taip pat tekstą galima koreguoti savo nuožiūra, išplečiant ar susiaurinant suteikiamus įgalinimus ir teises).

 

________________

 

 

Informacinis paketas parengtas vykdant projektą „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“ (vykdytojas – Tolerantiško jaunimo asociacija)

 

 

 

Share:

Susiję tekstai: